top of page

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim, ktorým je by ZELENA s.r.o., so sídlom podnikania Bradáčova 1721/5, 851 02 Bratislava, IČO:54963087 a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

1. OBCHODNÉ PODMIENKY


Kontaktné údaje Predávajúceho:
by ZELENA s.r.o.
Bradáčova 1721/5, 851 02 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,

vložka: 164846/B
IČO: 54963087
DIČ: 2121844725

IČ DPH: SK2121844725
Telefón: +421919170304
Email: info@zelenaizba.sk

Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom, ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.zelenaizba.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O.BOX č.5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel.č. 02/58272172, 02/58272104
email: ba@soi.sk
webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

1.1 Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.


1.2 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky. Kupujúcim je každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky alebo prostredníctvom zaslania emailu.


1.3 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru.


1.4 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
1.5 Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.


1.6 Produkty sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v internetovom obchode Predávajúceho.


1.7 Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva.


1.8 V prípade akýchkoľvek sťažností alebo podnetov môže Spotrebiteľ adresovať tieto priamo Predávajúcemu zaslaním na emailovú adresu: info@zelenaizba.sk Akákoľvek sťažnosť alebo podnet bude Predávajúcim posúdená a vybavená do 10 pracovných od jej prijatia. O vybavení Predávajúci informuje Spotrebiteľa rovnakou formou akou Spotrebiteľ sťažnosť alebo podnet Predávajúcemu doručil.


1.9 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny.


1.10 Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


1.11 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny Kupujúcim za dodaný tovar.


1.12 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať Kupujúcemu tovar v lehote určenej obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom. V prípade úhrady kúpnej ceny budú Kupujúcemu vrátené finančné prostriedky v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.


1.13 Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre Kupujúceho potvrdená na vyžiadanie.

2. SPOSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho je objednávka tovaru alebo služieb realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v internetovom obchode Predávajúceho.


2.2 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza odoslaním objednávky Kupujúcim a elektronickým potvrdením o prijatí objednávky zo strany Predávajúceho.


2.3 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.


2.4 Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením.

3. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY


3.1 Cena tovaru a služieb objednávaných prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „Kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý tovar alebo službu a je platná v momente
vytvorenia objednávky Kupujúcim.


3.2 Základným platidlom je mena euro.


3.3 Kúpna cena tovaru alebo služieb uvedených v internetovom obchode Predávajúceho je celková cena tovaru alebo služieb vrátane všetkých daní. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dodanie. Predávajúci nie je platcom DPH.

4. SPOSOB PLATBY


4.1 Za tovar a služby v internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:
a) platba bankovým prevodom
b) platba v hotovosti alebo kartou pri osobnom prevzatí 

5. DODANIE TOVARU


5.1 Forma dodania tovaru "osobný odber": Tovar, ktorý si Kupujúci objedná bude pripravený na prevzatie na v Starom meste na adrese Palisády 11, 811 03 Bratislava. Kupujúci o tomto bude informovaný prostredníctvom emailu.


5.2 Forma dodania tovaru "DPD kuriér": Tovar, ktorý si Kupujúci objedná bude expedovaný do 7 pracovných dní odo dňa prijatia finančných prostriedkov na účet Predávajúceho. Doručenie zásielky trvá približne 1-2 pracovné dni. Kupujúci je povinný si takto zaslaný tovar prevziať. V prípade, že si zásielku nevyzdvihne a bude vrátená Predávajúcemu, Kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady spojené s prepravou tovaru a prípadným znehodnotením tovaru.

5.3. Forma dodania tovaru "Packeta odberné miesto": Tovar, ktorý si Kupujúci objedná bude expedovaný do 7 pracovných dní odo dňa prijatia finančných prostriedkov na účet Predávajúceho. Doručenie zásielky na odberné miesto Packety trvá približne 1-2 pracovné dni. Kupujúci je povinný si takto zaslaný tovar prevziať. V prípade, že si zásielku nevyzdvihne a bude vrátená Predávajúcemu, Kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady spojené s prepravou tovaru a prípadným znehodnotením. 


5.4 Forma dodania tovaru "Rozvoz v rámci Bratislavy": Tovar, ktorý si Kupujúci objedná mu bude doručený v lehote 7 dní odo dňa prijatia finančných prostriedkov na účet Predávajúceho, v dňoch kedy Predávajúci robí rozvoz po Bratislave a okolí. Kupujúci bude o dni a čase dopredu informovaný.


5.5 Predávajúci je povinný doručiť tovar Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovým dokladom. 


5.6 Miestom dodania objednaného tovaru je adresa uvedená Kupujúcim. Ak Kupujúci neuvedie inú adresu na dodanie tovaru, je touto adresa bydliska Kupujúceho.


5.7 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru).


5.8 Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné.

6. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA K TOVARU A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE


6.1 Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na Kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu Spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď adresát alebo tretia osoba splnomocnená adresátom prevezme tovar od Predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného dodať tovar alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď Predávajúci umožní adresátovi nakladať s tovarom a adresát tovar neprevezme.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


7.1 Ak Predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci nie je Predávajúci schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito
obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený Kupujúcim.


7.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.


7.3 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.


7.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
a) tovar objednaný Kupujúcim v jednej objednávke dodáva oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.


7.5 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.


7.6 Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou alebo pomocou formulára (formulár bude zaslaný na email na základe vyžiadania). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.


7.7 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu Kupujúceho, dátum a číslo objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým má Predávajúci vrátiť prijaté finančné plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu Kupujúceho.


7.8 Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny
za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.


7.9 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe určenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby.


7.10 Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.


7.11 Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie a iných nákladov. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, iba ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby.


7.12 Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe určenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.


7.13 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.


7.14 Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platby.


7.15 V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu uhradiť Predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.


7.16 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

8. REKLAMAČNÝ PORIADOK

8.1 Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, Kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

8.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

8.3 Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť závadný tovar za nezávadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

8.4 Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

8.5 Ak ide o neodstrániteľné vady, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

8.6 Predávajúci poučil Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1 až 8.3) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4 až 8.5) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke internetového obchodu Predávajúceho a Kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

 

8.7 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho telefonicky na čísle +421919170304 alebo emailom na adrese info@zelenaizba.sk.

 

8.8 Vady musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia byť vady uplatnené najneskôr v deň nasledujúci po ich prevzatí, inak práva Kupujúceho zaniknú.

 

8.9 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok Predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane toho, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že Predávajúci umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke internetového obchodu Predávajúceho a Kupujúci mal možnosť si ich v čase pred odoslaním objednávky prečítať.

 

8.10 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

 

8.11 Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho počas záručnej doby zodpovednosť za vady tovaru, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci.

 

8.12 Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar Predávajúcemu spolu s prejavom vôle uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1 až 8.5 týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý bude zaslaný na email na základe vyžiadania. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku. Kupujúci je povinný v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka si uplatňuje.

 

8.13 Reklamačné konanie sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a. doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie Predávajúcemu,

b. doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu.

 

8.14 Ak je predmetom reklamácie tovar podľa bodu 8.8 Kupujúci je okrem splnenia podmienky podľa bodu 8.12 povinný poskytnúť Predávajúcemu vyhotovenú fotodokumentáciu reklamovaného tovaru, ktorá dokumentuje druh a rozsah vady tovaru. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru podľa bodu 8.8 začína dňom doručenia fotodokumentácie reklamovaného tovaru.

 

8.15 Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme emailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a znovu poučí Spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1 až 8.3 (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4 až 8.5 (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

8.16 Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť Predávajúcemu. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka si uplatní, Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona 250/2007 Z.z. ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak savyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

 

8.17 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť závadný tovar za iný nezávadný s rovnakými alebo lepšími technickými vlastnosťami, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.8.18 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a. ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú Kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri dodaní tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi Predávajúcemu, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia,

b. ak Kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti Predávajúceho za vadu tovaru podľa bodu 8.8 do 10 dní odo dňa doručenia tovaru adresátovi,

c. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené Kupujúcim,

d. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

e. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

g. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

i. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru neoprávnenou osobou.

 

8.19 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a. odovzdaním opraveného tovaru,

b. výmenou tovaru,

c. vrátením kúpnej ceny tovaru,

d. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e. písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,

f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

8.20 Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci o výsledku vybavenia reklamácie bude informovať Kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo emailom. Zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom emailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

 

8.21 Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba. Ak nie je uvedené inak, životnosť živých kvetov je limitovaná na 48 hodín odo dňa ich prevzatia.

 

8.22 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

8.23 V prípade výmeny tovaru za nový, Kupujúci obdrží doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru. Ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový, začína plynúť záručná doba dňom od prevzatia nového tovaru, pričom sa vzťahuje iba na nový tovar.

 

8.24 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu reklamácia bude vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho podľa bodu 8.16 nasledujúcim spôsobom:

a. Predávajúci zabezpečí odstránenie vady,

b. Predávajúci poškodený tovar vymení.

 

8.25 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a Kupujúci neurčí podľa bodu 8.16 akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, Predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

 

8.26 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť alebo o viackrát opakovanú vadu alebo väčší počet vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, Predávajúci vybaví reklamáciu v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho podľa bodu 8.16 nasledujúcim spôsobom:

a. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických vlastností,

b. v prípade, že Predávajúci nemôže vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

 

8.27 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.15.

 

8.28 Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1 skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

 

8.29 Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 

8.30 Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar Na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukážezodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Záručná doba neplynie počas vykonávania odborného posúdenia tovaru. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

8.31 Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatiealternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim by ZELENA s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 29. 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.8.32 Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu Spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných a reklamačných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením v internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny obchodných a reklamačných podmienok sa vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim riadi podľa obchodných a reklamačných podmienok platných a účinných pri uzatvorení kúpnej zmluvy až do momentu jej zániku.

 

9.2 Na zmluvné vzťahy s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných a reklamačných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /Spotrebiteľmi, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

9.3 Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v internetovom obchode Predávajúceho 1.1.2023

9.4. Kupujúci súhlasom s obchodnými podmienkami dáva súhlas na posielanie faktúry elektronickou formou.

9.5. Kupujúci (fyzická osoba) emailom obdrží potvrdenie o zaplatení objednávky, ktoré nie je daňovým dokladom. V prípade, že potrebuje daňový doklad, kontaktuje Predávajúceho, ktorý mu tento doklad vystaví. 

Obchodné podmienky
Contact

ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť by ZELENA s.r.o. IČO: 54963087, so sídlom Bradáčova 1721/5, 85102 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 164846/B (ďalej len „vyhlasovateľ“), vydáva nasledujúci štatút (ďalej len „štatút") upravujúci priebeh a pravidlá spotrebiteľskej súťaže, ktorú vyhlasovateľ zverejní na svojej Facebookovej alebo Instagramovej stránke.

Zapojením sa do súťaže účastníci potvrdzujú, že sa s týmto Štatútom vopred oboznámili a súhlasia s podmienkami súťaže, ktoré sú v ňom upravené.

 

2. DEFINÍCIA POJMOV

 

2.1 Súťažou sa rozumie akýkoľvek príspevok, v ktorom vyhlasovateľ na svojej Instagramovej stránke (@zelenaizba) alebo Facebookovej stránke (@zelenaizba) vyzve sledovateľov k aktivite, aby sa zapojili do súťaže o vopred stanovenú výhru a to splnením súťažnej aktivity alebo náhodným žrebovaním v súlade so štatútom spotrebiteľskej súťaže a jej pravidlami uvedenými priamo v súťažnom popise danej súťaže.

2.2 Aktivitou sa rozumie uvedenie komentáru s odpoveďou na súťažnú otázku, označenie jedného alebo viacerých profilov na zapojenie alebo akékoľvek iné aktivity, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.3. Náhodným žrebovaním sa rozumie ťahanie lístkov s menami alebo posúvaním všetkých nickov profilov v komentároch hore a dole a zastavením na konkrétnom mene.

3. ÚČEL A TRVANIE SÚŤAŽE

3.1. Na Facebookovej stránke (@zelenaizba) alebo Instagramovej stránke (@zelenaizba) je súťaž oznámená vo forme textu v rámci príspevku alebo statusu.

​3.2. Termín konania spotrebiteľskej súťaže je vyhlásený v konkrétnom príspevku s uvedením doby jej trvania od-do.

3.3. Účelom spotrebiteľskej súťaže je propagácia produktov alebo služieb vyhlasovateľa súťaže.

 

​4. PRIEBEH SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

 

4.1 Každý súťažiaci, ktorý počas trvania súťaže splní konkrétne podmienky spotrebiteľskej súťaže ako je uvedené v príspevku alebo statuse, bude zaradený do žrebovania.

4.2. Do súťaže sa súťažiaci môže zapojiť spôsobmi, ako je uvedené v súťažnom príspevku, napr. označením daného súťažného príspevku tlačidlom „srdiečko“, označením jedného alebo viacerých profilov v komentári alebo splnením iných určených podmienok uvedených v konkrétnom popise danej súťaže.

4.3 Počet výhercov v konkrétnej súťaži je uvedený v popise súťaže.
 

5.OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

5.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má profil na sociálnej sieti Instagram a/alebo Facebook a splní podmienky spotrebiteľskej súťaže podľa tohto štatútu spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „súťažiaci“)

 

6. VÝHRA A JEJ ODOVZDANIE

6.1 Výherca súťaže bude informovaný o získaní výhry do 5 dní od termínu žrebovania, označením zapojeného mena/profilu v stories vyhlasovateľa k danej spotrebiteľskej súťaži. V prípade, že výherca do 72 hodín od oboznámenia výsledku spotrebiteľskej súťaže nebude kontaktovať vyhlasovateľa súťaže alebo výhru odmietne, organizátor súťaže si vyhradzuje právo vybrať náhradného výhercu alebo výhru neudeliť vôbec.

6.2 Vyhlasovateľ oboznámi výhercu o konkrétnom spôsobe doručenia výhry a výhru mu doručí najneskôr do 14 dní, odkedy výherca súťaže poskytol vyhlasovateľovi súťaže kontaktné údaje. Vyhlasovateľ súťaže výhru posiela buď DPD Kuriérom alebo Packetou.

.

6.3 Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, ani v dodatočnej odbernej lehote určenej prepravnou spoločnosťou, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže, bez nároku výhercu na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

6.4 Výherca nemá právny nárok na výhru a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Súťažiaci berú na vedomie, že nie je možné požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo väčšom množstve. Zároveň súťažiaci berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť alebo požadovať inú výhru, ako je stavené vyhlasovateľom súťaže v konkrétnom súťažnom príspevku.

6.5 Pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je vyhlasovateľ súťaže povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady vyhlasovateľa súťaže, ak o to výherca požiada.

Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená. Výherca je plne zodpovedný za splnenie všetkých daňových, odvodových či iných povinností, ktoré by mu v súvislosti s výhrou mohli vzniknúť.

 

7. OSOBITNÉ USTANOVENIA

7.1. Vyhlasovateľ spotrebiteľskej súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť, ukončiť, pozastaviť alebo odvolať, zmeniť podmienky ak má dôvodné podozrenie z podvodu alebo chyby týkajúcej sa vyhlásenia spotrebiteľskej súťaže.

7.2 Vyhlasovateľ spotrebiteľskej súťaže si vyhradzuje právo znemožniť účasť na súťaži účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi, a to kedykoľvek počas jej trvania, aj po vyhlásení výsledkov, ak bola výhra dosiahnutá účastníkom súťaže v rozpore s dobrými mravmi.


7.3. Vyhlasovateľ spotrebiteľskej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť tento štatút kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, je však povinný zmenený štatút bezodkladne zverejniť na svojej webovej stránke.


7.4 Ak výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uvedie nesprávnu adresu, na ktorú mu má byť zaslaná výhra, ak išlo o výhru hmotnú alebo nesprávnu emailovú adresu, ak ide o výhru nehmotného charakteru a z tohto dôvodu výhru nie je možné odovzdať resp. doručiť, výherca nemá nárok na náhradné doručenie či odovzdanie, ak sa s vyhlasovateľom súťaže nedohodne inak. Vyhlasovateľ súťaže nijakým spôsobom nezodpovedá za akékoľvek dôvody, pre ktoré nemohol výhercovi doručiť výhru.  Výherca taktiež nemá nárok na náhradné doručenie či odovzdanie, ak sa s vyhlasovateľom súťaže nedohodne inak. Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im priamo alebo nepriamo vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.


7.5 Zapojením sa do súťaže prejavuje každý jej účastník/súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Zapojením sa do súťaže účastník/súťažiaci udeľuje súhlas vyhlasovateľovi súťaže v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) aby spracúval tieto osobné údaje účastníka súťaže:
a) meno,
b) priezvisko,
c) prezývka pod akou účastník súťaže vystupuje na stránke Facebook a Instagram a to tak, že ich zverejní na Facebookovej stránke @zelenaizba a Instagramovej stránke @zelenaizba za účelom vyhodnotenia súťaže. Doba trvania súhlasu je od doby publikovania týchto údajov po dobu skončenia súťaže vrátane jej vyhodnotenia, najdlhšie po dobu prevzatia výhry. Osobné údaje nebudú ukladané a spracúvané po skončení konkrétnej súťaže.

8.2 V prípade výhercu výhry zasielanej DPD Kuriérom alebo PACKETOU vyhlasovateľ súťaže spracuje jeho osobný údaj: poštová adresa za účelom zaslania výhry, pričom tento osobný údaj nebude po doručení výhry výhercovi ďalej spracovávaný vyhlasovateľom súťaže a bude bezodkladne zlikvidovaný.


8.3. Zapojením sa do súťaže súťažiaci vyhlasuje, že poskytované údaje sú správne a aktuálne.
4) Podľa ustanovenia § 28 zákona má účastník súťaže právo najmä na:
a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
b) právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania,
c) právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Štatút spotrebiteľskej súťaže je zverejnený na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

9.2. Súťaž nie je organizovaná, sponzorovaná ani prepojená so spoločnosťou Facebook. Každý účastník súťaže súhlasí s tým, že spoločnosť Facebook voči nim nemá žiadne záväzky.

bottom of page