top of page

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je na účely riadneho vybavenia a dodania objednávky (ak je fyzickou osobou) povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, PSČ, telefonický kontakt, emailovú adresu, meno a priezvisko adresáta a jeho telefonický kontakt, miesto dodania.


1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je na účely riadneho vybavenia a dodania objednávky (ak je právnickou osobou) povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla, PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), telefonický kontakt, emailovú adresu, meno a priezvisko adresáta a jeho telefonický kontakt, miesto dodania.


1.3 Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „Moje konto / Upraviť osobné údaje“


1.4 Predávajúci týmto oznamuje Kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Kupujúceho bude vykonávané Predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s Kupujúcim a spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.


1.5 V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže Predávajúci po dodaní objednaného tovaru, resp. služby Kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje Kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na emailovú adresu Kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.


1.6 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
1.7 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje Kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.


1.8 Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje Kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.


1.9 Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že Predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť Predávajúceho,
b. kontaktné údaje Predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c. účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d. že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a dodania objednávky je Kupujúci povinný poskytnúť,
e. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý Predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí Kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,


1.10 Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.


1.11 Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje Kupujúcemu, ktorého údaje spracúva nasledujúce informácie:
a. totožnosť a kontaktné údaje Predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu Predávajúceho,
b. kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c. účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje Predávajúci alebo tretia strana,
e. okruh príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f. v relevantnom prípade informáciu o tom, že Predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h. informácie o existencii práva požadovať od Predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i. právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j. informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je Kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k. existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.
Kupujúci má právo získať od Predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Kupujúci požiada môže Predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.


1.12 Ak Kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.


1.13 Kupujúci má u Predávajúceho právo namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak Kupujúci namietne takéto spracúvanie, Predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky Predávajúcemu a osobné údaje dotknutého Kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.


1.14 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.


1.15 Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť Kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s Kupujúcim dohodne.


1.16 Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti Kupujúceho, poskytne Predávajúci Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.


1.17 Predávajúci oznamuje Kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov Kupujúceho predpokladá, že osobné údaje Kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
a. Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498,

IČ DPH: SK2021648739, DIČ: 2021648739, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č.26367/B

b. Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A Bratislava - mestská časť Petržalka 

851 01, IČO: 48 136 999, IČ DPH: SK2120099014, DIČ: 2120099014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č.105158/B

Contact

PRAVIDLÁ COOKIES

Cookies je malé množstvo dát alebo textové súbory, ktoré môžu byť odosielané do internetového prehliadača pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Obvykle obsahujú názov webovej stránky a dátum vzniku. Cieľom cookies je zlepšiť využívanie webových stránok.

Každá webová stránka môže do vášho prehliadača odosielať svoje vlastné súbory cookies, pokiaľ to umožňuje nastavenie vášho prehliadača. Váš prehliadač v záujme ochrany vášho súkromia umožňuje webovým stránkam prístup iba k tým súborom cookies, ktoré tieto stránky do vášho zariadenia samé odoslali, nie k súborom cookies odoslaných inými webovými stránkami.

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladané do vášho počítača umožňujúceho analýzu spôsobu užívania tejto stránky ich užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania užívania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre ich prevádzkovateľov a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a užívaní internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo budú tieto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, pokiaľ tak urobíte, nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovávaním údajov o vás spoločnosti Google a to spôsobom a k účelom hore uvedeným.

Táto stránka používa aj službu Google Ads.

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním popísaných súborov cookies.

Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená na akceptovanie cookies. Toto nastavenie je možné zmeniť upozornením na vydanie súboru cookie alebo zablokovaním cookies. Pokiaľ zvolíte možnosť zablokovania, znamená to, že vám nemôžu byť ponúknuté určité personalizované funkcie a preto nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webových stránok. Inštrukcie k zmene cookies nájdete v možnostiach "pomoc" každého prehliadača.

bottom of page