top of page

ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť by ZELENA s.r.o. IČO: 54963087, so sídlom Bradáčova 1721/5, 85102 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 164846/B (ďalej len „vyhlasovateľ“), vydáva nasledujúci štatút (ďalej len „štatút) upravujúci priebeh a pravidlá spotrebiteľskej súťaže, ktorú vyhlasovateľ zverejní na svojej Facebookovej alebo Instagramovej stránke.

Zapojením sa do súťaže účastníci potvrdzujú, že sa s týmto Štatútom vopred oboznámili a súhlasia s podmienkami súťaže, ktoré sú v ňom upravené.

 

2. DEFINÍCIA POJMOV

 

2.1 Súťažou sa rozumie akýkoľvek príspevok, v ktorom vyhlasovateľ na svojej Instagramovej stránke (@zelenaizba) alebo Facebookovej stránke (@zelenaizba) vyzve sledovateľov k aktivite, aby sa zapojili do súťaže o vopred stanovenú výhru a to splnením súťažnej aktivity alebo náhodným žrebovaním v súlade so štatútom spotrebiteľskej súťaže a jej pravidlami uvedenými priamo v súťažnom popise danej súťaže.

2.2 Aktivitou sa rozumie uvedenie komentáru s odpoveďou na súťažnú otázku, označenie jedného alebo viacerých profilov na zapojenie alebo akékoľvek iné aktivity, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.3. Náhodným žrebovaním sa rozumie ťahanie lístkov s menami alebo posúvaním všetkých nickov v komentároch hore a dole a zastavením na konkrétnom mene.

3. ÚČEL A TRVANIE SÚŤAŽE

3.1. Na Facebookovej stránke (@zelenaizba) alebo Instagramovej stránke (@zelenaizba) je súťaž oznámená vo forme textu v rámci príspevku alebo statusu.

​3.2. Termín konania spotrebiteľskej súťaže je vyhlásený v konkrétnom príspevku s uvedením doby jej trvania od-do.

3.3. Účelom spotrebiteľskej súťaže je propagácia produktov alebo služieb vyhlasovateľa súťaže.

 

​4. PRIEBEH SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

 

4.1 Každý súťažiaci, ktorý počas trvania súťaže splní konkrétne podmienky spotrebiteľskej súťaže ako je uvedené v príspevku alebo statuse, bude zaradený do žrebovania.

4.2. Do súťaže sa súťažiaci môže zapojiť spôsobmi, ako je uvedené v súťažnom príspevku, napr. označením daného súťažného príspevku tlačidlom „srdiečko“, označením jedného alebo viacerých profilov v komentári alebo splnením iných určených podmienok uvedených v konkrétnom popise danej súťaže.

4.3 Počet výhercov v konkrétnej súťaži je uvedený v popise súťaže.
 

5.OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

5.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má profil na sociálnej sieti Instagram a/alebo Facebook a splní podmienky spotrebiteľskej súťaže podľa tohto štatútu spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „súťažiaci“)

 

6. VÝHRA A JEJ ODOVZDANIE

6.1 Výherca súťaže bude informovaný o získaní výhry do 5 dní od termínu žrebovania, označením zapojeného mena/profilu v stories vyhlasovateľa k danej spotrebiteľskej súťaži. V prípade, že výherca do 72 hodín od oboznámenia výsledku spotrebiteľskej súťaže nebude kontaktovať vyhlasovateľa súťaže alebo výhru odmietne, organizátor súťaže si vyhradzuje právo vybrať náhradného výhercu alebo výhru neudeliť vôbec.

6.2 Vyhlasovateľ oboznámi výhercu o konkrétnom spôsobe doručenia výhry a výhru mu doručí najneskôr do 14 dní, odkedy výherca súťaže poskytol vyhlasovateľovi súťaže kontaktné údaje. Vyhlasovateľ súťaže výhru posiela buď DPD Kuriérom alebo PACKETOU.

.

6.3 Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, ani v dodatočnej odbernej lehote určenej prepravnou spoločnosťou, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže, bez nároku výhercu na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

6.4 Výherca nemá právny nárok na výhru a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Súťažiaci berú na vedomie, že nie je možné požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo väčšom množstve. Zároveň súťažiaci berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť alebo požadovať inú výhru, ako je stavené vyhlasovateľom súťaže v konkrétnom súťažnom príspevku.

6.5 Pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je vyhlasovateľ súťaže povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady vyhlasovateľa súťaže, ak o to výherca požiada.

Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená. Výherca je plne zodpovedný za splnenie všetkých daňových, odvodových či iných povinností, ktoré by mu v súvislosti s výhrou mohli vzniknúť.

 

7. OSOBITNÉ USTANOVENIA

7.1. Vyhlasovateľ spotrebiteľskej súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť, ukončiť, pozastaviť alebo odvolať, zmeniť podmienky ak má dôvodné podozrenie z podvodu alebo chyby týkajúcej sa vyhlásenia spotrebiteľskej súťaže.

7.2 Vyhlasovateľ spotrebiteľskej súťaže si vyhradzuje právo znemožniť účasť na súťaži účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi, a to kedykoľvek počas jej trvania, aj po vyhlásení výsledkov, ak bola výhra dosiahnutá účastníkom súťaže v rozpore s dobrými mravmi.


7.3. Vyhlasovateľ spotrebiteľskej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť tento štatút kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, je však povinný zmenený štatút bezodkladne zverejniť na svojej webovej stránke.


7.4 Ak výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uvedie nesprávnu adresu, na ktorú mu má byť zaslaná výhra, ak išlo o výhru hmotnú alebo nesprávnu emailovú adresu, ak ide o výhru nehmotného charakteru a z tohto dôvodu výhra nie je odovzdaná resp. doručená, výherca nemá nárok na náhradné doručenie či odovzdanie, ak sa s vyhlasovateľom súťaže nedohodne inak. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nijakým spôsobom nezodpovedajú za akékoľvek dôvody, ktoré vyhlasovateľ súťaže nemohol ovplyvniť v prospech výhercu a pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená. Výherca taktiež nemá nárok na náhradné doručenie či odovzdanie, ak sa s vyhlasovateľom súťaže nedohodne inak. Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im priamo alebo nepriamo vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.


7.5 Zapojením sa do súťaže prejavuje každý jej účastník/súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Zapojením sa do súťaže účastník/súťažiaci udeľuje súhlas vyhlasovateľovi súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) aby spracúval tieto osobné údaje účastníka súťaže:
a) meno,
b) priezvisko,
c) prezývka pod akou účastník súťaže vystupuje na stránke Facebook a Instagram a to tak, že ich zverejní na Facebookovej stránke @zelenaizba a Instagramovej stránke @zelenaizba za účelom vyhodnotenia súťaže. Doba trvania súhlasu je od doby publikovania týchto údajov po dobu skončenia súťaže vrátane jej vyhodnotenia, najdlhšie po dobu prevzatia výhry. Osobné údaje nebudú ukladané a spracúvané po skončení konkrétnej súťaže.

8.2 V prípade výhercu hmotnej výhry zasielanej DPD Kuriérom alebo PACKETOU vyhlasovateľ súťaže spracuje jeho osobný údaj: poštová adresa za účelom zaslania výhry, pričom tento osobný údaj nebude po doručení výhry výhercovi ďalej spracovávaný vyhlasovateľom súťaže a bude bezodkladne zlikvidovaný.


8.3. Zapojením sa do súťaže súťažiaci vyhlasuje, že poskytované údaje sú správne a aktuálne.
4) Podľa ustanovenia § 28 zákona má účastník súťaže právo najmä na:
a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
b) právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania,
c) právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Štatút spotrebiteľskej súťaže je zverejnený na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

9.2. Súťaž nie je organizovaná, sponzorovaná ani prepojená so spoločnosťou Facebook. Každý účastník súťaže súhlasí s tým, že spoločnosť Facebook voči nim nemá žiadne záväzky.

bottom of page